info@drnabi.com 02188873135

بیمار نوجوان 14 ساله هستتند، که به علت نامنظمی شدید دندانی به مطب ما مراجعه کردند. با یکسال درمان ارتودنسی ثابت و بدون کشیدن دندان بهترین نتیجه رسیدیم.

نمونه درمان

نام مشتری
: آقای ا-س
سرویس
: ارتودنسی ثابت به روش MBT
تاریخ شروع
: Oct 09, 2017
تاریخ پایان
: Oct 13, 2018
وضعیت
: Completed