info@drnabi.com 02188873135

در این دوره مهارت آموز باید:

• نیاز به فضا نگهدارنده ثابت و متحرک را به خوبی تشخیص داده و آن را بکارببرد.

• نیاز به space regainer را به خوبی تشخیص داده و آن را بکارببرد.  

• مشکلات رویشی را به خوبی تشخیص داده و آن را با اپلاینس متحرک درمان کند.

• جابجایی های دندانی تراماتیک را به خوبی تشخیص داده و آن را درمان کند.

• عادات پارافانکشنالرا به خوبی تشخیص داده و آنها را با اپلاینسهای عادت شکن درمان کند.

• مشکلات کمبودهای اندک فضا را به خوبی تشخیص داده و آن را با استریپینگ دندانهای شیری درمان کند.


• مشکلات متوسط cross bite قدامی و خلفی را به خوبی تشخیص داده و آن را درمان کند و یا ارجاع دهد.

• مشکلات  deep bite را به خوبی تشخیص داده و آن رادرمان کند و یا ارجاع دهد.


• نیاز به کنترل رشد در کودکان کلاس II را به خوبی تشخیص داده و آن را درمان کند و یا ارجاع دهد. 

• نیاز به کنترل رشد در کودکان کلاس III با شدت خفیف و با عاملیت عقب بودن ماگزیلا را به خوبی تشخیص داده و آن را درمان کند و یا ارجاع دهد.

• ناقرینگی صورت و یا احتمال بروز آن را به خوبی تشخیص داده، آن را پیشگیری، درمان کند و یا ارجاع دهد.

• روش های ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات و مستندات مرتبط با بیمار (پرونده، عکس، رادیوگرافی

ها، قالبهای گچی، ...) را به صورت سنتی و الکترونیکی مطابق با ضوابط به درستی و با مهارت، انجام

دهد.

• در ارتباط با بیمار، همراهان، اعضای تیم سلامت و سایر ذینفعان روش های برخورد حرفه ای و اخلاقی را به درستی ایفا کند.

• روشهای حفظ اسرار و مستندات بیمار، رعایت ایمنی، حفاظت، کنترل کیفیت، و کنترل عفونت در کلیه

مراحل خدمات ارائه شده، در عمل نشان بدهد و یا موارد متناقض نداشته باشد.

• آنالیز و تفسیر رادیوگرافیهای پانورامیک و لترال سفالوگرام را به خوبی و با مهارت انجام دهد.

• آنالیز فضا را به خوبی و با مهارت انجام دهد.

• نیاز به فضا نگهدارنده دیستال شو را به خوبی تشخیص داده و آن را بکارببرد.


• دستورالعمل های حین و پس از درمان هر یک از خدمات را در محل کار، داشته و نشان بدهد.

• آموزش سلامت دهان و بهداشت اپلاینس ها در ارتودنسی پیشگیری را با مهارت به کودکان و والدین ارائه دهد.

• درمانهای فراگرفته در دوره را به درستی و با مهارت و در زمان مناسب و سرعت مناسب انجام دهد.

• مستندات پیش و پس از درمان را نگهداری و نشان بدهد.

در صورت تمایل به آموزش دوره جامع ارتودنسی ثابت به روش MBT میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:


دوره جامع ارتودنسی ثابت

0 آیتم ها
تومان 0