خانم خالدیان

خانم خالدیان

دستیار ارتودنسی

خانم پریا خالدیان حدود دو سال است که در قسمت درمان ارتودنسی آموزش دیده اند و اسکن بیماران و ساخت الاینرها را بعهده دارند